Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası

A. SÖZLEŞME KAPSAMI ve ONAY

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, Pak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. (Özbal Un) müşteri temsilcileri, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve/veya https://ozbalun.com web sitesi başta olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak üzere sahibi olduğu ve/veya olacağı tüm web siteleri ve mobil aplikasyonlar üzerinden gerçekleştireceği her türlü mal ve hizmet satışı ve/veya satın alımı esnasında elde ettiği kişisel verilere ilişkin kural ve politikaları düzenlemektedir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri kabul beyanını onaylamak suretiyle Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasını kabul ederek kişisel bilgilerini Özbal Un ile paylaşmaya, bunların toplanmasına, saklanmasına ve işlenmesine onay vermektedir.

B. İŞLEM YAPAN MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ ve DİĞER TARAFLAR

Özbal Un hizmetlerini kullanmak için kişisel bilgilerini herhangi bir şekilde (Özbal Un Web Sitesi/leri, Özbal Un Çalışanları (telefon ya da mail ) Özbal Un ile paylaşan tüm müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri Özbal Un ’un aşağıda belirlenen şekilde kişisel verileri işlemeye yetkili olduğunu, bilgilerin aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarabileceğini kabul etmektedir.

C. KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI

Özbal Un’nin kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili, kişiselleştirilmiş ve hukuka uygun bir hizmet sağlamaktır. Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri onay vermekle Özbal Un’nın aşağıda belirtilen kişisel bilgileri toplayabileceğini, saklayabileceğini ve işleyebileceğini kabul eder;

Ad Soyad / Ticaret Unvan, Elektronik Posta Adresi, Adres ve Diğer Her Türlü İletişim Bilgileri, Vergi ve/veya TC Kimlik ve/veya Pasaport Numarası, Kimlik ve/veya Pasaport Fotokopisi ve bu Belgelerde Yer Alan Özlük Bilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası, Özbal Un ile gerçekleştirilen ticari işlemlere ilişkin her türlü işlem detay bilgisi, Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Özbal Un’ye gönderilen mesajlar, Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Özbal Un Web Sitelerini ziyaret etmenizden, Özbal Un hizmetlerinin kullanılmasından, içerik ve reklamlar ile etkileşiminden doğan diğer bilgiler, Kimlik doğrulamak amacıyla, ek bilgiler istenebilir (örneğin, adres doğrulamak için fatura veya işlemi gerçekleştiren asıl kişi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması vb.), Demografik ve navigasyon verileri gibi web servislerinden ve/veya diğer şirketlerden alınan bilgiler, mal ve hizmetlerin tedariki için tedarikçiler, kargo şirketleri ve sistem çözüm ortakları ile alınan veya aktarılan işlemlere ilişkin bilgiler.

D. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI

İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası ile Özbal Un tarafından kişisel bilgilerin nasıl yönetildiğini anlatılmaktadır. İşbu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası, Özbal Un ile Özbal Un Web Sitesi/leri ya da Özbal Un çalışanları ile yapılan her türlü işlem için geçerlidir.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri Özbal Un’nin yukarıda “ C) KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI ” bölümünde belirtilen kişisel bilgileri toplayabileceğini, saklayabileceğini, kullanabileceğini ve işleyebileceğini kabul eder.

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri Özbal Un’nin kişisel bilgileri aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul eder;

* Talep edilen destek ve hizmetleri sağlamak,

* Taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

* Ticari işlemlerde doğabilecek aksaklık ve uyuşmazlıkları çözümlemek,

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak,

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

* Bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak,

* Düzenleyici otoritelerin (MASAK, BDDK, GİB, RK vb.) ve/veya bağlı bulunan yasal dernek, kuruluş ve birliklerin, kural ve düzenlemelerine uygun faaliyette ve raporlamalarda bulunulmasını sağlamak.

E. KİŞİSEL BİLGİLERİN AKTARILMASI

Özbal Un, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla, kişisel bilgileri 3. kişilere devredebilecek, diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden toplanılan bilgiler ile birleştirerek, hizmetlerini, içerik ve tanıtımlarını geliştirmek ve kişileştirilmek veya yeni hizmetler sunmak amacıyla kullanabilecektir.

F. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN ÖZBAL UN TARAFINDAN AÇIKLANMASI

Özbal Un, kişisel bilgileri, hizmetlerini sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Özbal Un kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabilir.

Bunun yanında, Özbal Un kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;

* Özbal Un grup şirketleri ile müşterek içerik ve hizmet ( kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, Grup Şirketlerimiz bu bilgileri, faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlama amaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.

* Özbal Un’nin ticari faaliyetlerinin yürütülmesine sözleşmeler çerçevesinde destek veren hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, pazarlama ve tanıtım hizmetleri, kullanıcı destek hizmetleri gibi). * Özbal Un’den, müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri hakkında bilgi talep eden adli makamlar ve devlet kurumları ile.

* Dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince Özbal Un’nin münhasır takdir yetkisi ile başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket/şahıs adı bilgileri açıklanabilir.

* Özbal Un’ni devralmayı veya Özbal Un ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerin bu Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde ilgili taraflar önceden bilgilendirilecektir.)

* Özbal Un, yukarıda sayılan haller dışında kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, Özbal Un ve ilgililerin gizliliğini korumak ve sitede mevzuata aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları tespit ve önleyebilmek amacıyla bilgilerin açıklanmasının veya şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda bu bilgileri açıklayabilir.

G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kullanıcılar KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde,

* Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verilerin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ve anonim hale getirilmesini isteme,

* Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

H. ÇEREZLER / KURABİYE / COOKIES

Özbal Un web sayfalarında, internet sayfası akışını analiz edilmesine, hizmetlerini kişiselleştirme, içerik ve reklamlarının tanıtım etkinliğinin ölçülmesine ve güvenliği geliştirmeye yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli husus şöyledir:

* Bazı özellikler, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunulmaktadır.

* Çerezleri, kullanıcıyı belirlemek ve oturumunun açık kalması sağlanmak amacıyla kullanılmaktadır.

* Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile kullanıcının sabit sürücüsünden otomatik olarak silinmektedir.

* Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısı izin veriyor ise, her zaman reddedebilir. Ancak bu halde sitemizdeki bazı özelliklere ulaşılması mümkün olmayabilir.

* Sitenin belirli sayfalarında Özbal Un kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşılması mümkündür. (örneğin, başkaca bir kullanıcı tarafından oluşturulan ve ürün tanıtım sayfasından link verilen bir internet sitesine girilmesi halinde, bu internet sayfasında da çerezler olabilir)

İ. KULLANICI HESABININ GÜVENLİĞİ

Şifreniz, kullanıcı hesabının anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanılmalı ve Özbal Un şifresi hiç kimse ile paylaşılmamalıdır. Şifre veya kişisel bilgilerin başkalarıyla paylaşılması halinde, hesap adına yapılan tüm eylemlerden kullanıcı sorumludur. Şifre üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, kişisel bilgiler üzerindeki kontrolün kaybedilmesine yol açabilir ve dolayısıyla kullanıcı adına başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olunabilinir. Bu nedenle şifre güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Özbal Un’ne bildirimde bulunmalı ve kullanıcı şifresi değiştirilmelidir.

J. KİŞİSEL BİLGİLERE ERİŞİLMESİ, GÖRÜNTÜLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Siteye giriş yaparak, kullanıcı kişisel bilgilerin çoğu görülebilir ve değiştirilebilir. Özbal Un destek mailine (info@ozbalun.com) başvurmanız halinde, mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir. Kapatılan hesaplara ait kişisel bilgiler, yasal gereklilikler, dolandırıcılığın önlenmesi, uyuşmazlıkların çözülmesi, arızaların giderilmesi, soruşturmalara yardımcı olunması, tüm Özbal Un Sözleşmesi'nin uygulanması ve yasalarca izin verilen diğer tüm eylemler için mevzuat ile belirlenen sürece muhafaza edilmektedir. Ortak bir bilgisayardan veya internet kafedeki bilgisayardan siteye giriş yapmanız halinde, kullanıcı kimliğiniz ve Özbal Un gelen hatırlatmalar gibi bazı bilgiler, bilgisayarı sizden sonra kullanan kişi tarafından görüntülenebilir. Çıkış yaparak oturumunuzu kapatmamanız halinde tüm sorumluluk size aittir..

K. GÜVENLİK

Verilerin korunmasının, gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanılmaktadır.

Ancak, bilindiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu iletişiminizi ve mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Siteden elde ettikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

L. GENEL

Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikasında yer alan koşulları her zaman değiştirilebilir. Özbal Un duyuru Panosu aracılığıyla veya Bana Özel'de yer alan elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz. Yardım Sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, Kocaoğlan Mah. Demokrasi Bulv. No:141 Şahinbey / Gaziantep  adresinde mukim Özbal Un’a Destek Hattı (0342 225 2825 ) ile irtibata geçebilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

Müşteri, tedarikçi, bayi ve bayi çalışanları/ilgilileri ve diğerleri Özbal Un tarafından veya doğrudan ve dolaylı olarak Özbal Un tarafından, pazarlama amaçlı tanıtımlar, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verir.

Özbal Un, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, elektronik posta da yer alan talimatları izleyerek bu taleplerinizi Özbal Un’ne (info@ozbalun.com) iletebilirsiniz.

* Özbal Un ve Özbal Un’nin bağlı bulunduğu grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih edilen iletişim kanalları çerçevesinde müşteri, tedarikçi ve diğer tarafların bilgilerini vermek,

* Şirket/Şahıs firması çalışanının işten ayrılması durumunda kullanıcısının silinmesi işlemi https://ozbalun.com sitesi üzerinden veya Özbal Un’ne (info@ozbalun.com) iletilerek gerçekleştirilebilir. Silme işleminin gerçekleşmemesi sonucu şirket/şahıs firması çalışanının kullanıcısı ile yaptığı ve görüntülediği tüm işlemlere ait sorumluluk ayrıldığı şirketin/şahıs firmasının sorumluluğundadır.